Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filter-Müller Sp. Z o.o. z siedzibą w Gorzów Wielkopolski przy ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Dane kontaktowe, e-mail: biuro@filter-mueller.pl  numer telefonu +48 95 729 80 83 lub pisemnie  na adres Administratora.

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach:

- odpowiedzi na zapytanie złożone na stronie internetowej http://www.filter-mueller.pl, (art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO),

- przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a  i b RODO),

- zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, f RODO).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także w miarę potrzeb operatorzy pocztowi, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie niezbędnym dla realizacji umowa).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Okres ten będzie usprawiedliwiony wykonaniem zawartej umowy i praw oraz obowiązków z nią związanych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Filter-Müller Sp. Z o.o.